Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

sosein
6845 4bfd
Reposted fromsexandthecity sexandthecity
sosein
2393 82bb 500
Reposted fromhomczi homczi viasexandthecity sexandthecity
sosein
1574 dca4 500
Reposted fromhomczi homczi viasexandthecity sexandthecity
sosein
5212 2879
Reposted fromhomczi homczi viasexandthecity sexandthecity
sosein
take me somewhere nice
Reposted fromcube cube vialuluu luluu
sosein
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
sosein
9082 b8b1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
sosein
9730 a4e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
sosein
9715 b436
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
sosein
Nie mów jej, a pokaż jej.
Bo uczuć nie udowadnia się słowami, a czynami, które je okazują. A uwierz mi, że nie ma nic gorszego niż wielkie słowa... i niedotrzymane obietnice.
— znalezione
sosein
Powiedz mi,
O co Ci w ogóle chodzi.
Powiedz mi,
Po co Ci te kombinacje.
Nie musimy się katować
Nienormalną sytuacją.

Nauczymy się kochać.
Przestaniemy się bać.
Życie stanie się muzyką.
Stanie się
To, co ma się stać
— Hey
Reposted frombeinthe beinthe viawszystkodupa wszystkodupa
sosein
9982 7c06
Reposted fromsavatage savatage viawszystkodupa wszystkodupa
sosein
5158 182b 500
Reposted frombabyface babyface viawszystkodupa wszystkodupa
sosein
9815 a218
Reposted fromveturna veturna viawszystkodupa wszystkodupa
sosein
1369 5b9e 500
sosein
Reposted frombluuu bluuu
sosein
Reposted frombluuu bluuu
sosein
sosein
Reposted frombluuu bluuu
sosein
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaolakocie olakocie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl